KVALITET OG MILJØ

Kvalitet, erfaring, kunnskap og miljøtenkning har styrket virksomheten vår og gjort oss framgangsrike. Med et sterkt fokus på bærekraft og egen rasjonell produksjon, skal kunden se oss som en langsiktig og miljøvennlig leverandør.

Kvalitet og miljø

Kvalitet, erfaring, kunnskap og miljøtenkning har styrket virksomheten vår og gjort oss framgangsrike. Med et sterkt fokus på bærekraft og egen rasjonell produksjon, skal kunden se oss som en langsiktig og miljøvennlig leverandør.


Bærekraftrapport

Som alle produksjonsbedrifter har vi et miljøavtrykk. Vi vil minimere dette avtrykket gjennom godt gjennomtenkte materialvalg, bærekraftig energibruk og en smart energiproduksjon.  

Welands bærekraftarbeid tar utgangspunkt i FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling. De gir oss en tydelig retning og veiledning fremover for å nå bærekraftmålene våre. Bærekraftrapporten viser hvordan vi konkret knytter arbeidet vårt til de globale målene for å nå være egne mål for bærekraft. Her kan du også se status for og mer informasjon om både gjennomførte og pågående bærekraftprosjekter.

For oss er lønnsomhet og bærekraft tett forbundet med hverandre. Vi ser bærekraft som én av mange viktige investeringer for å drive lønnsom vekst på lang sikt. Det gir oss forutsetninger for å fortsette å utvikle virksomheten vår.


Miljøpolitikk

Produksjon står i sentrum for konsernet og er for oss forenlig med god miljøtenkning. Vi driver et effektivt miljøarbeid gjennom å hele tiden utvikle produksjonsprosessene våre, slik at vi kan utnytte materialene og energien mer effektiv. Konsernet har som mål å etterlate seg et minst mulig miljøfotavtrykk og bidra til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal gi Weland markedsmessige og økonomiske fordeler, og kunden skal se oss som et miljømessig riktig alternativ.

Grunnpilarer for miljøarbeidet:

 • Spare på energi og naturressurser.
 • Restavfall skal minimeres, kildesorteres og i størst mulig grad resirkuleres.
 • Oppfylle eller overgå miljøkrav i lover og forskrifter og ellers rette oss etter relevante krav og pålegg.
 • Forebygge miljørisikoer.
 • Nyttiggjøre oss moderne teknologi.

Weland AS har egen miljøpolicy som gjenspeiler konsernet sitt miljømål.


Kvalitetspolicy

Konsernet er et unikt konsern. Høy investeringstakt og vilje til stadig forbedringer og utvikling er viktig for Weland.

Vår styrke og konkurransefortrinn er å tilfredsstille kunden gjennom å levere produkter med riktig kvalitet, til riktig tid og til riktig pris, for å gi oss og kunden den beste totaløkonomien.

Grunnpilarer for kvalitetsarbeidet:

 • Hver levering skal utgjøre en anbefaling for kommende handel.
 • Avtalte leveringstider skal holdes.
 • Kostnader knyttet til intern kvalitetssvikt skal tas tak i.
 • Tiltakene som iverksettes, skal være basert på fakta og på et helhetlig syn på virksomheten, og være langsiktige.
 • Vi skal oppfylle krav som stilles til oss.
 • Arbeide for en stadig forbedret kvalitet.

Weland AS sin kvalitetspolicy gjenspeiler konsernets kvalitetspolicy.

Dokumentasjon


Kvalitetspolicy


Miljøpolicy